Χρήσιμες Συμβουλές

Transact-SQL - δημιουργία βάσης δεδομένων

Pin
Send
Share
Send
Send


Το Microsoft Visual Studio 2008 περιλαμβάνει τον διακομιστή βάσης δεδομένων Microsoft SQL Server 2005 Express Edition. Διαφέρει από έναν πλήρως λειτουργικό εξυπηρετητή δεδομένων μόνο περιορίζοντας το μέγεθος της βάσης δεδομένων σε 2 gigabyte, το οποίο επιτρέπει την ανάπτυξη και τη δοκιμή εφαρμογών βάσης δεδομένων.

Για να εργαστούμε για τη δημιουργία βάσης δεδομένων και πινάκων, θα χρησιμοποιήσουμε το Microsoft SQL Server Management Studio Express. Αυτό το προϊόν λογισμικού διανέμεται ελεύθερα και είναι διαθέσιμο για λήψη στο Internet.

1.4.1. Ορισμός δομής βάσης δεδομένων

Η εμφάνιση του παραθύρου προγράμματος Microsoft SQL Server Management Studio Express εμφανίζεται στην Εικ. 14.

Το Σχ. 14. Εμφάνιση παραθύρου του Microsoft SQL Server Management Studio Express

Για να δημιουργήσετε μια βάση δεδομένων, κάντε δεξί κλικ στο στοιχείο "Βάσεις δεδομένων" και επιλέξτε το στοιχείο μενού "Δημιουργία βάσης δεδομένων". Το παράθυρο δημιουργίας βάσης δεδομένων εμφανίζεται στο Σχ. 15.

Το Σχ. 15. Παράθυρο δημιουργίας βάσης δεδομένων

Αυτό το παράθυρο ορίζει το όνομα της βάσης δεδομένων, τα ονόματα και τις διαδρομές στα αρχεία βάσης δεδομένων, το αρχικό μέγεθος αρχείου και το βήμα για την αύξηση του μεγέθους της βάσης δεδομένων, εάν είναι απαραίτητο. Αφού κάνετε κλικ στο κουμπί "OK", η βάση δεδομένων που δημιουργείται εμφανίζεται στη λίστα των βάσεων δεδομένων.

Το Σχ. 16. Προβολή του Studio Management με τη βάση δεδομένων που δημιουργήθηκε

Η δημιουργηθείσα βάση δεδομένων είναι κενή, δηλαδή δεν περιέχει πίνακες. Επομένως, η επόμενη εργασία είναι να δημιουργήσετε πίνακες των οποίων η δομή είναι παρόμοια με τους πίνακες από τη βάση δεδομένων της Access. Κατά τη δημιουργία πινάκων, πρέπει να δώσετε προσοχή στη σχέση μεταξύ τύπων Access και SQL Server, που παρουσιάζονται στον Πίνακα 6.

Πίνακας 6. Αλληλογραφία μεταξύ των τύπων δεδομένων Microsoft Access και Microsoft SQL

Τύπος δεδομένωνΠρόσβαση της Microsoft

Τύπος δεδομένωνMicrosoft SQL

Τύπος δεδομένων ΠεριγραφήMicrosoftSQL

Κείμενο

nvarchar

Τύπος δεδομένων για την αποθήκευση κειμένου μέχρι 4000 χαρακτήρων

Πεδίο MEMO

ntext

Τύπος δεδομένων χαρακτήρων Unicode έως 1.073.741.823 χαρακτήρες

Αριθμητική

Αριθμητικές τιμές (ακέραιος αριθμός) στην περιοχή από -2,147,483,648 έως +2,147,483,647

Ημερομηνία / ώρα

smalldatetime

Ημερομηνία και ώρα από 1 Ιανουαρίου 1900 έως 6 Ιουνίου 2079 με ακρίβεια ενός λεπτού

Μετρητά

χρήματα

Τύπος νομισματικών δεδομένων των οποίων οι τιμές βρίσκονται στην περιοχή

από -922 337 203 685 477.5808 έως +922 337 203 685 477.5807, με ακρίβεια ενός δέκα χιλιοστού

Μετρητής

Βλέπε σημείο 3

Λογική

Μια μεταβλητή ικανή να δέχεται μόνο δύο τιμές - 0 ή 1

Πεδίο αντικειμένου OLE

εικόνα

Μεταβλητή για την αποθήκευση μιας σειράς bytes από 0 έως 2 147 483 647 byte

Υπερσύνδεσμος

ntext

Βλέπε σημείο 2

Οδηγός αναζήτησης

nvarchar

Βλέπε σημείο 1

Για να δημιουργήσετε πίνακες, επιλέξτε το στοιχείο "Δημιουργία πίνακα" στο μενού περιβάλλοντος του κλάδου "Πίνακες". Το Studio Management λαμβάνει την ακόλουθη φόρμα.

Το Σχ. 17. Studio διαχείρισης στη λειτουργία δημιουργίας πίνακα

Για να προσδιορίσετε τις σχέσεις μεταξύ των πινάκων, πρέπει να καθορίσετε τα πρωτεύοντα κλειδιά των πινάκων. Για να το κάνετε αυτό, επιλέξτε το στοιχείο "Ορισμός πρωτογενούς κλειδιού" στο μενού περιβάλλοντος του αντίστοιχου πεδίου.

Το Σχ. 18. Ρύθμιση του πρωτεύοντος πλήκτρου

Για να δημιουργήσετε σχέσεις μεταξύ τραπεζών και σχημάτων βάσης δεδομένων, πρέπει να δημιουργήσετε ένα νέο διάγραμμα βάσης δεδομένων επιλέγοντας το αντίστοιχο στοιχείο στο μενού περιβάλλοντος του κλάδου "Διαγράμματα βάσης δεδομένων". Προσθέτοντας τους απαραίτητους πίνακες στο διάγραμμα στο παράθυρο που εμφανίζεται, αποκτάμε την ακόλουθη προβολή του Management Studio.

Το Σχ. 19. Έναρξη δημιουργίας ενός διαγράμματος βάσης δεδομένων

Δημιουργία δεσμών συμβαίνει συνδυάζοντας τα πεδία που θα συνδέονται. Το αποτέλεσμα είναι η εμφάνιση ενός παραθύρου δημιουργίας σχέσεων.

Το Σχ. 20. Δημιουργία σχέσης μεταξύ πινάκων βάσης δεδομένων

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το στοιχείο "INSERT and UPDATE Specification", το οποίο καθορίζει τους κανόνες ενημέρωσης και διαγραφής των σχετικών δεδομένων σε πίνακες.

Αφού δημιουργηθούν οι εναπομείναντες πίνακες και οι σχέσεις τους, το σχήμα δεδομένων θα φαίνεται ως εξής.

Σε αντίθεση με τη μορφή δεδομένων της Microsoft Access, εδώ οι γραμμές που εμφανίζουν τις προεπιλεγμένες σχέσεις δεν έχουν παγιδευτεί γραφικά στο πρωτεύον και δευτερεύοντα πεδία. Ωστόσο, όταν κάνετε κλικ σε οποιονδήποτε σύνδεσμο με το αριστερό πλήκτρο, πληροφορίες σχετικά με την επιλεγμένη σχέση εμφανίζονται στον πίνακα ιδιοτήτων.

Έχοντας ολοκληρώσει την εργασία με το σύστημα δεδομένων, το αποθηκεύουμε. Σημειώστε ότι στο SQL Management Studio, αντίθετα με την Access, μπορούν να δημιουργηθούν διάφορα διαγράμματα για μια ενιαία βάση δεδομένων.

Αυτή η λειτουργία είναι χρήσιμη για βάσεις δεδομένων με πολύ μεγάλο αριθμό πινάκων, δεδομένου ότι ένα κοινό διάγραμμα θα είναι πολύ φορτωμένο.

Το Σχ. 21. Σχήμα βάσης δεδομένων BDTur_firmSQL

Το Σχ. 22. Διάφορα διαγράμματα για μια βάση δεδομένων

© 2019 Βιβλιοθήκη Επιστημών

Η αντιγραφή πληροφοριών από μια σελίδα επιτρέπεται μόνο με έναν σύνδεσμο προς αυτόν τον ιστότοπο

Δημιουργήστε ένα στιγμιότυπο βάσης δεδομένων

Εκτός από τη δημιουργία μιας νέας βάσης δεδομένων, η εντολή CREATE DATABASE μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να τραβήξει ένα στιγμιότυπο μιας υπάρχουσας βάσης δεδομένων (βάση δεδομένων πηγής). Ένα στιγμιότυπο βάσης δεδομένων είναι ένα αντίγραφο της αρχικής βάσης δεδομένων που ήταν συνεπής από την άποψη των ολοκληρωμένων συναλλαγών τη στιγμή που δημιουργήθηκε το στιγμιότυπο. Το παρακάτω είναι η σύνταξη για τη δημιουργία στιγμιότυπου βάσης δεδομένων:

Επομένως, για να δημιουργήσετε ένα στιγμιότυπο βάσης δεδομένων, πρέπει να εισαγάγετε τη ρήτρα AS SNAPSHOT OF στη δήλωση CREATE DATABASE. Το παρακάτω παράδειγμα παρουσιάζει τη δημιουργία ενός στιγμιότυπου βάσης δεδομένων SampleDb και την αποθήκευση του στο φάκελο D: temp. (Πριν να εκτελέσετε αυτό το παράδειγμα, θα πρέπει να δημιουργήσετε αυτόν τον κατάλογο.)

Ένα στιγμιότυπο μιας υπάρχουσας βάσης δεδομένων είναι ένα αντίγραφο μόνο της ανάγνωσης της βάσης δεδομένων πηγής που αντανακλά την κατάσταση της βάσης δεδομένων κατά τη στιγμή της αντιγραφής. (Με αυτό τον τρόπο, μπορείτε να δημιουργήσετε πολλά στιγμιότυπα μιας υπάρχουσας βάσης δεδομένων.) Το αρχείο στιγμιότυπου (στο παραπάνω παράδειγμα είναι D: temp snapshot_DB.mdf) περιέχει μόνο τα τροποποιημένα δεδομένα από τη βάση δεδομένων προέλευσης. Επομένως, στον κώδικα για τη δημιουργία στιγμιότυπου, είναι απαραίτητο να υποδείξετε το λογικό όνομα κάθε αρχείου δεδομένων της βάσης δεδομένων πηγής, καθώς και τα αντίστοιχα φυσικά ονόματα.

Δεδομένου ότι το στιγμιότυπο περιέχει μόνο τα αλλαγμένα δεδομένα, απαιτείται ένα μικρό μόνο μέρος του χώρου στο δίσκο που απαιτείται για την αντίστοιχη βάση δεδομένων προέλευσης για κάθε στιγμιότυπο.

Τα στιγμιότυπα βάσης δεδομένων μπορούν να δημιουργηθούν μόνο σε δίσκους με το σύστημα αρχείων NTFS (New Technology File System). μόνο αυτό το σύστημα αρχείων υποστηρίζει την αραιή τεχνολογία αρχείων που χρησιμοποιείται για την αποθήκευση στιγμιότυπων.

Τα στιγμιότυπα βάσης δεδομένων χρησιμοποιούνται συνήθως ως μηχανισμός για την αποτροπή της καταστροφής δεδομένων.

Σύνδεση και αποσύνδεση βάσεων δεδομένων

Όλα τα δεδομένα της βάσης δεδομένων μπορούν να αποσυνδεθούν και στη συνέχεια να συνδεθούν ξανά στον ίδιο ή σε άλλο διακομιστή βάσης δεδομένων. Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιείται όταν μετακινείται η βάση δεδομένων.

Η διαδικασία του sp_detach_db συστήματος χρησιμοποιείται για την αποσύνδεση της βάσης δεδομένων από το διακομιστή βάσης δεδομένων.. (Η αποσπώμενη βάση δεδομένων πρέπει να είναι σε λειτουργία ενός χρήστη.)

Για να επισυνάψετε τη βάση δεδομένων, χρησιμοποιήστε τη δήλωση CREATE DATABASE με τη ρήτρα FOR ATTACH. Για τη συνημμένη βάση δεδομένων πρέπει να είναι διαθέσιμα όλα τα απαραίτητα αρχεία. Εάν οποιοδήποτε αρχείο δεδομένων έχει διαδρομή διαφορετική από την αρχική διαδρομή, τότε πρέπει να καθοριστεί η τρέχουσα διαδρομή για αυτό το αρχείο.

Τι χρειάζεται για τη δημιουργία βάσης δεδομένων στον Microsoft SQL Server;

Σε αυτή την ενότητα, θα εισαγάγω κάποια βήματα για τη δημιουργία μιας βάσης δεδομένων στον Microsoft SQL Server, δηλ. αυτό είναι ακριβώς αυτό που πρέπει να γνωρίζετε και τι πρέπει να έχετε για να δημιουργήσετε μια βάση δεδομένων:

  1. Πρέπει να έχετε εγκαταστήσει τον Microsoft SQL Server. Η δωρεάν έκδοση του Microsoft SQL Server Express είναι ιδανική για εκπαίδευση. Εάν δεν έχετε εγκαταστήσει ακόμα τον SQL Server, τότε εδώ θα βρείτε μια λεπτομερή διδακτική οδηγία, στην οποία θα παρουσιάσω τον τρόπο εγκατάστασης του Microsoft SQL Server 2017 στην έκδοση Express,
  2. Πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το SQL Server Management Studio (SSMS). Το SSMS είναι το κύριο εργαλείο μέσω του οποίου υλοποιείται η ανάπτυξη βάσεων δεδομένων στον Microsoft SQL Server. Αυτό το περιβάλλον είναι ελεύθερο, αν δεν το έχετε, στη συνέχεια στην παραπάνω διδαχή βίντεο δείχνω επίσης την εγκατάσταση αυτού του περιβάλλοντος,
  3. Σχεδιάστε μια βάση δεδομένων. Πριν προχωρήσετε στη δημιουργία της βάσης δεδομένων, πρέπει να την σχεδιάσετε, δηλ. καθορίστε όλες τις οντότητες που θα αποθηκεύσετε, προσδιορίστε τα χαρακτηριστικά που θα διαθέτουν και επίσης καθορίστε όλους τους κανόνες και τους περιορισμούς που ισχύουν για τα δεδομένα κατά την προσθήκη, αποθήκευση και αλλαγή τους. Με άλλα λόγια, πρέπει να καθορίσετε τη δομή της βάσης δεδομένων, ποιους πίνακες θα περιέχει, ποιες σχέσεις θα είναι μεταξύ των πινάκων, ποιες στήλες θα περιέχει ο καθένας από τους πίνακες. Στην περίπτωσή μας, δηλ. κατά τη διάρκεια της κατάρτισης, αυτό το στάδιο θα είναι μάλλον τυπικό, αφού ο αρχάριος δεν θα μπορέσει να σχεδιάσει σωστά τη βάση δεδομένων. Αλλά ένας αρχάριος θα πρέπει να γνωρίζει ότι είναι αδύνατο να προχωρήσουμε στη δημιουργία μιας βάσης δεδομένων χωρίς προκαταρκτικό σχεδιασμό, καθώς είναι πολύ πιθανό ότι είναι αδύνατο να υλοποιηθεί μια βάση δεδομένων χωρίς μια σαφή ιδέα για το πώς αυτή η βάση δεδομένων θα πρέπει να φαίνεται στο τέλος.
  4. Δημιουργήστε μια κενή βάση δεδομένων. Υπάρχουν δύο τρόποι δημιουργίας μιας βάσης δεδομένων στο SQL Server Management Studio: ο πρώτος που χρησιμοποιεί τη γραφική διεπαφή, ο δεύτερος χρησιμοποιώντας τη γλώσσα T-SQL,
  5. Δημιουργία πινάκων στη βάση δεδομένων. Μέσα από αυτό το στάδιο, θα έχετε ήδη μια βάση δεδομένων, αλλά θα είναι κενή, αφού δεν υπάρχουν ακόμη πίνακες. Σε αυτό το σημείο, θα χρειαστεί να δημιουργήσετε πίνακες και τους αντίστοιχους περιορισμούς,
  6. Συμπληρώστε τη βάση δεδομένων με δεδομένα. Υπάρχουν ήδη πίνακες στη βάση δεδομένων, αλλά είναι κενές, οπότε μπορείτε τώρα να προχωρήσετε στην προσθήκη δεδομένων στους πίνακες,
  7. Δημιουργήστε άλλα αντικείμενα βάσης δεδομένων. Έχετε ήδη μια βάση δεδομένων, πίνακες και δεδομένα, ώστε να μπορείτε να αναπτύξετε άλλα αντικείμενα βάσης δεδομένων, όπως: προβολές, λειτουργίες, διαδικασίες, ενεργοποιήσεις, με τη βοήθεια των οποίων εφαρμόζονται οι επιχειρηματικοί κανόνες και η λογική εφαρμογής.

Εδώ είναι ένα γενικό σχέδιο για τη δημιουργία μιας βάσης δεδομένων που πρέπει να γνωρίζετε προτού ξεκινήσετε την εισαγωγή σας στον Microsoft SQL Server και τη γλώσσα T-SQL.

Σε αυτό το άρθρο, θα εξετάσουμε το στάδιο 4, δημιουργώντας μια κενή βάση δεδομένων, θα ληφθούν υπόψη και οι δύο τρόποι δημιουργίας μιας βάσης δεδομένων: χρησιμοποιώντας τη γραφική διεπαφή και χρησιμοποιώντας τη γλώσσα T-SQL. Τα πρώτα τρία βήματα που θα έπρεπε να έχετε ήδη κάνει, δηλ. έχετε ήδη εγκαταστήσει το SQL Server και το Management Studio και την κατά προσέγγιση δομή βάσης δεδομένων που θέλετε να εφαρμόσετε, όπως είπα, μπορείτε να παραλείψετε αυτό το σημείο στο στάδιο της κατάρτισης και στα ακόλουθα υλικά θα σας δείξει πώς να δημιουργήσετε πίνακες στον Microsoft SQL Server αν και με μια απλή αλλά περισσότερο ή λιγότερο πραγματική δομή.

Δημιουργία βάσης δεδομένων στο SQL Server Management Studio

Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνετε είναι να ξεκινήσετε το SQL Server Management Studio και να συνδεθείτε στο διακομιστή SQL.

Στη συνέχεια, στο πρόγραμμα περιήγησης αντικειμένου κάντε κλικ στο δοχείο "Βάσεις δεδομένων" κάντε δεξί κλικ και επιλέξτε "Δημιουργία βάσης δεδομένων".

Ως αποτέλεσμα, θα ανοίξει ένα παράθυρο "Δημιουργία βάσης δεδομένων". Εδώ πρέπει να συμπληρώσετε μόνο το πεδίο "Όνομα βάσης δεδομένων", άλλες παραμέτρους έχουν ρυθμιστεί όπως είναι απαραίτητο. Αφού εισαγάγετε το όνομα της βάσης δεδομένων, κάντε κλικ στο κουμπί "OK".

Εάν δεν υπάρχει ακόμη βάση δεδομένων με το ίδιο όνομα στον διακομιστή, τότε θα δημιουργηθεί, θα εμφανιστεί αμέσως στο πρόγραμμα περιήγησης αντικειμένων.

Όπως μπορείτε να δείτε, η βάση δεδομένων έχει δημιουργηθεί και δεν υπάρχει τίποτα περίπλοκο γι 'αυτό.

Δημιουργία βάσης δεδομένων T-SQL (CREATE DATABASE)

Η διαδικασία δημιουργίας μιας βάσης δεδομένων στο T-SQL είναι μάλλον απλούστερη, δεδομένου ότι για να δημιουργηθεί μια βάση δεδομένων με προεπιλεγμένες ρυθμίσεις (όπως κάναμε λίγο υψηλότερα), πρέπει να γράψετε μόνο τρεις λέξεις στον επεξεργαστή επερωτήσεων SQL - τη δήλωση CREATE DATABASE και το όνομα της βάσης δεδομένων.

Αρχικά, ανοίξτε τον επεξεργαστή επερωτήσεων SQL, για αυτό κάντε κλικ στο κουμπί Δημιουργία αιτήματος στη γραμμή εργαλείων.

Στη συνέχεια, εισάγουμε την ακόλουθη εντολή και την εκτελέσουμε για να εκτελέσουμε το κουμπί "Εκτέλεση".

Όταν το CREATE είναι μια εντολή T-SQL για τη δημιουργία αντικειμένων σε έναν SQL Server, με την εντολή DATABASE υποδεικνύουμε ότι θέλουμε να δημιουργήσουμε μια βάση δεδομένων και το TestDB είναι το όνομα της νέας βάσης δεδομένων.

Φυσικά, σε αυτό το στάδιο, πολλοί δεν γνωρίζουν ούτε το Microsoft SQL Server ούτε τη γλώσσα T-SQL, πολλοί ίσως απλά δημιουργούν μια βάση δεδομένων για να αρχίσουν να εξοικειώνονται με αυτό το ΣΔΒΔ και να αρχίσουν να μαθαίνουν τη γλώσσα T-SQL. Επομένως, για να σας διευκολύνω να το κάνετε αυτό, σας συμβουλεύω να διαβάσετε το βιβλίο Ο δρόμος προγραμματισμού T-SQL - Πρόκειται για ένα σεμινάριο για τη γλώσσα Transact-SQL για αρχάριους, στο οποίο μιλάω λεπτομερώς τόσο για τις βασικές κατασκευές όσο και για τις προηγμένες κατασκευές της γλώσσας T-SQL, και συνεχώς μεταβαίνω από απλό σε περίπλοκο.

Χρησιμοποιώντας την εντολή CREATE DATABASE, μπορείτε να ορίσετε απολύτως όλες τις παραμέτρους που εμφανίστηκαν στη γραφική διεπαφή SSMS. Για παράδειγμα, εάν αντικαταστήσαμε την παραπάνω δήλωση με τα παρακάτω, τότε θα δημιουργούσαμε μια βάση δεδομένων στον κατάλογο DataBases στη μονάδα D.

Κατάργηση μιας βάσης δεδομένων στον Microsoft SQL Server

Εάν είναι απαραίτητο, μπορείτε να διαγράψετε τη βάση δεδομένων. Στην πραγματικότητα, φυσικά, αυτό σπανίως θα απαιτηθεί, αλλά στη διαδικασία εκμάθησης, ίσως συχνά. Αυτό μπορεί επίσης να γίνει χρησιμοποιώντας τη γραφική διεπαφή καθώς και χρησιμοποιώντας τη γλώσσα T-SQL.

Στην περίπτωση της γραφικής διεπαφής, στο πρόγραμμα περιήγησης αντικειμένου, κάντε δεξί κλικ στη βάση δεδομένων που χρειάζεστε και επιλέξτε Διαγραφή.

Σημείωση!Είναι δυνατή η διαγραφή μιας βάσης δεδομένων μόνο εάν δεν υπάρχουν συνδέσεις σε αυτήν, δηλ. κανένας δεν εργάζεται σε αυτό, ακόμα και το δικό σας πλαίσιο σύνδεσης στο SSMS πρέπει να ρυθμιστεί σε άλλη βάση δεδομένων (για παράδειγμα, χρησιμοποιώντας την εντολή USE). Επομένως, προτού διαγράψετε, πρέπει πρώτα να ζητήσετε από όλους να τερματίσουν τις συνεδρίες με τη βάση δεδομένων ή, στην περίπτωση βάσεων δεδομένων δοκιμών, να εξαναγκάσουν όλες τις συνδέσεις να κλείσουν.

Στο παράθυρο "Διαγραφή αντικειμένου" κάντε κλικ στο "OK". Για να εξαναγκάσετε να κλείσετε υπάρχουσες συνδέσεις βάσης δεδομένων, μπορείτε να ελέγξετε Κλείστε τις υπάρχουσες συνδέσεις.

Στην περίπτωση του T-SQL, για να διαγράψετε τη βάση δεδομένων, απλά γράψτε την ακόλουθη δήλωση (σε ένα ΣΠ δεν πρέπει κανείς να εργάζεται).

Όπου DROP DATABASE είναι η οδηγία για τη διαγραφή της βάσης δεδομένων, το TestDB είναι το όνομα της βάσης δεδομένων. Με άλλα λόγια, με την εντολή DROP, αντικείμενα στον διακομιστή SQL διαγράφονται.

Pin
Send
Share
Send
Send